Số minh chứng: 22
Ngày tạo: 01/12/2014
 Quyết định của thủ tướng chính phủ số 148/2004/QĐ-TTG
 Số/ngày tháng ban hành: 148/2004/QĐ-TTg
 Nơi ban hành: Thủ tướng chính phủ
 Ghi chú:
 File:  1