Số minh chứng: 21
Ngày tạo: 01/12/2014
 Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực Tỉnh Quảng Ngãi
 Số/ngày tháng ban hành: 07/2007/NQ-HĐND
 Nơi ban hành: Hội đồng nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi
 Ghi chú:
 File: