Số minh chứng: 18
Ngày tạo: 27/11/2014
 Quyết định về việc ban hành tuyên bố sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Số/ngày tháng ban hành: Số 63/ĐH-PVĐ ngày 29/01/2010
 Nơi ban hành: Trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Ghi chú:
 File:  1