Khách, login,
1
DANH SÁCH KIỂM ĐỊNH
STT TÊN ĐẦY ĐỦ MẶC ĐỊNH
1  Kiểm định Trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2017  0
2  Kiểm định Trường Đại học Phạm Văn Đồng năm 2022  1
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC