Khách, login,
1
   BIỂU MẪU
 Các loại biểu mẫu dùng cho công tác tự đánh giá CƠ SỞ GIÁO DỤC
 Hướng dẫn tìm thông tin minh chứng của các tiêu chí

 

      
Phiếu đánh giá tiêu chí


Hướng dẫn cách mã minh chứng các tiêu chí


Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện tự đánh giá kiểm định chất lượng

 Hướng dẫn lập Bảng điều tra 

 http://www.vinaresearch.jp/vietnam/sample/survey_design_example/basic.html#link2nd

 

Các tin tức khác :
             Mẫu kế hoạch làm việc nhóm công tác chuyên trách
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC