Khách, login,
1
   VĂN BẢN/ BIỂUMẪU
 Công bố và lấy ý kiến góp ý Báo cáo TĐG trường
 
 

Các tin tức khác :
             Các văn bản của Trường ĐH Phạm Văn Đồng
             Các Văn bản của Bộ về chương trình đào tạo
             Tổng quan khái niệm chất lượng và chất lượng giáo dục trong giáo dục đại học
             Số: 462/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
             Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đại học
             Công văn số: 46 /KTKĐCLGD-KĐPT V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục
BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC