Khách, login,
1
TRANG CHỦ KHẢO SÁT, ĐIỀU TRA BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ GIỚI THIỆU TIN TỨC TẬP HUẤN VĂN BẢN LÀM VIỆC English
   VĂN BẢN
 Nghị định 73 CP quy định tiêu chuẩn Phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng CSGD ĐH
  Nghị định 73/2015/NĐ-CP

 

Các tin tức khác :
             CƠ SỞ DỮ LIỆU KĐCLGD (Tính đến thời điểm 31/12/2015)
             CƠ SỞ DỮ LIỆU KĐCLGD: Thông báo Thống kê cơ sở dữ liệu năm 2014
             Công bố và lấy ý kiến góp ý Báo cáo TĐG trường
             THÔNG BÁO LỊCH TRÌNH KSCT CỦA ĐOÀN ĐGN TẠI TRƯỜNG
             TB kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về phương án triển khai CTKĐCLGDĐH
             Thông tư 04/2016 ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá CL CTĐT các trình độ của GDDH
             Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
             Biểu mẫu danh sách giới thiệu phỏng vấn các đối tượng
             Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
             HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT (1075 ngày 28/6/2016)
             HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT (1076 ngày 28/6/2016)
             Kế hoạch triển khai công tác KĐCLGD năm 2017 (KH số 118)
             CÁC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CTĐT THEO THÔNG TƯ 04/2016-BGDĐT
             Mốc chuẩn tham chiếu tối thiểu để đánh giá mức đạt tiêu chí (Công văn 1237/KTKĐCLGD ngày 03/8/2016)
             Danh sách các trường đại học, cao dẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá
             Tổng quan khái niệm chất lượng và chất lượng giáo dục trong giáo dục đại học
             Số: 462/KTKĐCLGD-KĐĐH V/v hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
             Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đại học
             Công văn số: 46 /KTKĐCLGD-KĐPT V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục
BIỂU MẪU LIÊN KẾT

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC