Khách, login,
1
   GIỚI THIỆU
 Hoạt động tự đánh giá của trường
  

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng của nhà trường theo quy định của Bộ GD-ĐT.
 - Tham mưu công tác tự đánh giá, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo và định kỳ đăng ký kiểm định chương trình, kiểm định trường.
 - Tham gia các hoạt động đánh giá ở trong nước và quốc tế.
 - Công bố công khai các kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo trên website và các phương tiện thông tin khác của nhà trường.
 - Lập kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém về chất lượng đào tạo của nhà trường sau khi được kiểm định và công bố công khai kế hoạch đó.
  - Chủ trì và phối hợp với các đơn vị định kỳ tổ chức thu thập ý kiến của học sinh sinh viên, cán bộ viên chức và nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo và phục vụ của Nhà trường. 
 - Tổ chức nghiên cứu và triển khai ứng dụng các phương pháp và công nghệ mới trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá.
 - Tổ chức lưu giữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của Trường về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục.
 - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với Hiệu trưởng và các cơ quan có thẩm quyền về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

 

 

BIỂU MẪU LIÊN KẾT Cấu hình
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC